ข้าพเจ้า นายธนาทรัพย์ โนไธสง ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม  ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และได้มีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ การลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล โดย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ได้มีการประชุมหารือการทำงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม google meet เรื่อง การจัดอบรมการแปรรูปและการทำอาหารสัตว์ โดยมีการจัดการวางแผนการเตรียมงานโครงการการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมีประยุกต์ใช้ จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้แก่ชุมชน และได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสม การจัดอบรมนี้จะจัดโครงการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชาวบ้าน ในวันที่  9  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดอบรมการแปรรูปและการทำอาหารสัตว์ มีชาวบ้านให้ความสนใจจำนวน 50 คน โดยมี ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานและในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้และเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ได้มีการประชุมหารือในการทำงานของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการจัดการพัฒนาอาชีพใหม่และแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย การจัดเก็บข้อมูล CBD การจัดทำรายงานประจำเดือน ให้เป็นไปตามแบบของส่วนกลาง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

อื่นๆ

เมนู