ข้าพเจ้าทิพย์ชนก แข่งขัน  ประเภทนักศึกษา ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20 พ.ย. ได้มีการทำการอบรมการทำกล้วยเบรคแตกและได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวการทำกล้วยเบรคแตก เพื่อจะได้พัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อจะได้ไปต่อยอดและทำเป็นอาชีพเสริมรายได้จากสิ่งที่มีในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู