ข้าพเจ้า  นางสาวทิพย์ชนก แข่งขัน    นักศึกษา ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2564 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้กับคนในชุมชน

การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการผสมอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก ทีมงานได้เชิญวิทกรให้ความรุ้ เกี่ยวอาหารสัตว์ และอธิบายอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้  ชาวบ้านยังสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยส่วนประกอบหลัก คือ หญ้าชาวบ้านปลูกไว้ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ แล้วนำมาหมักเพื่อเพิ่มโปรตีน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต  โดยที่สูตรการทำหญ้าหมักเป็นสูตรที่ทางวิทยากรได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีแล้วนำมาสอน บอกต่อแก่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังภายในงาน หญ้าที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู