ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทางทีมงานอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้คิดและหาแนวทางในการเพิ่มคุณค่าของสารอาหาร ให้เข้ากับวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ทางโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการ เชิญวิทยากร เพื่ออบรมให้ความรู้ในการทำหญ้าหมัก

และได้จัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา ในการอบรมในครั้งนี้มีวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหญ้าหมักหลากหลายชนิดอาทิเช่น กากน้ำตาล น้ำมันพืช เกลือ หญ้าชนิดต่างๆ และอื่นๆ เพื่อเป็นความรู้ว่าวัสดุตัวไหน จำเป็นต้องใช้ในการหมัก วัสดุตัวไหนมีโปรตีนมากน้อยเพียงใด

เพื่อใช้ในการหมักรวมกันให้มีค่าโปรตีนสูงมากยิ่งขึ้น ตามวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำเร็จรูป สามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีความเหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง และสามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น ในการอบรมในครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ในการหมักหญ้าแบบแห้ง แบบเปียก หญ้าผสมอาหารสัตว์ ได้ให้ความรู้คำแนะนำข้อควรระวังในการผลิตอาหารสัตว์ และตอบข้อสงสัยต่างๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำหญ้าหมัก

ข้อดี  ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน

ข้อเสีย เกษตรกรต้องมีความชำนาญพอสมควร สิ้นเปลืองแรงงานและค่อนข้างลงทุนมาก  เป็นราเสียง่ายเมื่อมีการเปิดใช้

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ผู้จัดได้แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อขออนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมและดูแลความปลอดภัยของโรคระบาด covid 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ มีการจำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม

มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดลงทะเบียนตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และมีที่สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวได้คัดตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

และมี อาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู