ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม  ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และได้มีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ การลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล โดย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมหารือการทำงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม google meet เรื่อง การจัดอบรมการแปรรูปและการทำอาหารสัตว์ มีการจัดการวางแผนการเตรียมงานโครงการ นำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้แก่ชุมชน ได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสม การจัดอบรมนี้จะจัดโครงการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชาวบ้าน ในวันที่  9  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มรการดำเนินจัดกิจกรรมการอบรมการแปรรูปและการทำอาหารสัตว์ โดยมี ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.บร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 50คน โดยกิจกรรมนี้จัดอยู่ภายใต้มาตราการความปลอดภัยและป้องกันโรค covid-19 ได้มีการวัดอุณหภูมิให้เจลแอลกอฮอลแก่ผู้มาร่วนกิจกรรมทุกคน การจัดการอบรมกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

ภาพบรรยากาศการทำงาน

อื่นๆ

เมนู