ข้าพเจ้า นายวิชยุตม์ ปุยภูงา  ประเภท นักศึกษา  AG 02(03) ต. طاوله محبوسه ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทางทีมงานอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ขึ้น ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อดี  ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน

ข้อเสีย เกษตรกรต้องมีความชำนาญพอสมควร สิ้นเปลืองแรงงานและค่อนข้างลงทุนมาก  เป็นราเสียง่ายเมื่อมีการเปิดใช้

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ผู้จัดได้แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อขออนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมและดูแลความปลอดภัยของโรคระบาด covid 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ มีการจำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม

มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดลงทะเบียนตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และมีที่สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวได้คัดตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

และมี อาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู