เขียนโดย นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร   ประเภท ประชาชน ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม   ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน  2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
          การขับเคลื่อนโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลศรีสว่างอย่างยั่งยืน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ขึ้น ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
           โดยมีหัวข้อในการบรรยายเพื่อให้ความรู้ อาทิ เช่น การนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและการเตรียมผสมอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ(พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติ)   การทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์(พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติ)   การตรวจสอบหญ้าหมัก   แนะนำวิธีการเก็บรักษาและการนำหญ้าหมักไปใช้งานในยามอาหารสัตว์ขาดแคลน   ให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
           จากข้อมูลที่ได้นำมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ชุมชนแล้วนั้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดกิจกกรรมขึ้น ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานและในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ทางทีมมุ่งหวังว่าชุมชนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู