ข้าพเจ้านายกษิตินาถ แข่งขัน ประเภท กพร AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การทำกล้วยเบรกเเตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำกล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตกให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เข้าครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู