ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 20 พ.ย. 2564 จัดกิจกรรมการทำกล้วยเบรคเเตก การนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้เเก่ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำกล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตกให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตัวเองและกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนต่อไ

อื่นๆ

เมนู