ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน อบรมเชิงปฎิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย การทำกล้วยเบรคแตกแก่ประชาชนที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยมีการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

อบรมเชิงปฎิบัติการการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูกล้วยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อจัดจำหน่าย ให้คาวมรู้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยในการอบรมทางทีมงานได้จัดเตรียมกล้วยมาเพื่อที่จะให้วิทยากรสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยโดยที่มีทีมงานตำบลศรีสว่างและชาวบ้านที่เข้าร่วมได้ช่วยกันทดลองทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำคือ กล้วยเบรคแตก หรือกล้วยทอด และมีการทดลองสาธิตการฉาบกล้วยด้วยวัถตุดิบต่างชนิดกันเพื่อที่จะให้ได้กล้วยในรสชาติที่ต่างกันได้

 

อื่นๆ

เมนู