1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ที่บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล ได้มามอบความรู้ ทักษะการทำกล้วยเบรกแตก และการทำกล้วยฉาบ

อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ที่บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล ได้มามอบความรู้ ทักษะการทำกล้วยเบรกแตก และการทำกล้วยฉาบ

ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับทีม ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้ โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีม ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก จากนั้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ที่บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล  ได้มามอบความรู้ ทักษะการทำกล้วยเบรกแตก และการทำกล้วยฉาบ ตั้งแต่ขั้นตอนการปอกกล้วย การเลือกกล้วย ไปจนถึงการบรรจุกล้วยลงถุง อีกทั้งในวันนี้ยังได้มีการร่วมโหวตโลโก้ของกล้วยทั้ง2ชนิดจากชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อนำไปใช้ในการจำหน่ายและสร้างมาตรฐานเดียวกันในชุมชนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีม ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างช่องทางการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 ต่อไป อีกทั้งในเดือนนี้ข้าพเจ้ายังได้เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม
ในส่วนของพืชในชุมชน เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ส่วนกลางต้องการคือ 1000 ข้อมูลครับ

อื่นๆ

เมนู