ข้าพเจ้านายทนงศักดิ์ นวนไธสง ประเภท ประชาชน AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 20 พ.ย. 2564 ข้าพเจ้าในนามเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานได้เข้าร่มจัดกิจกรรมการทำกล้วยเบรคเเตก ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิไล พวงนิล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำกล้วยฉาบ และกล้วยเบรกแตกให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มมูลค่ากล้วยอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู