ข้าพเจ้า  นายธนาทรัพย์ โนไธสง  ประเภท นักศึกษา ต.ศรีสว่าง(03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน   ถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินช่วงสุดท้ายของโครงการเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน เดือนนี้ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

         วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน มีการอบรมการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ณ บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล  มาเป็นวิทยากรประจำกิจกรรม ที่ได้มาให้ความรู้และทักษะการทำกล้วยเบรกแตก เพื่อนำไปพัฒนาและในการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนในลำดับต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (กิจกรรมนี้มีดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เป็นอย่างดี )

          วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีกรประชุมออนไลน์กับทีม ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างช่องทางการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ การเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู