เขียนโดย นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร   ประเภท ประชาชน ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน   ถึงสิ้นเดือนธันวาคม  2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
          การขับเคลื่อนโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลศรีสว่างอย่างยั่งยืน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้
          ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีม ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ในหัวข้อการอบรมที่มีชื่อว่า “อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก”
          ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยเบรกแตก ณ บ้านหัวขัว หมู่6 ต.ศรีสว่าง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางวิไล พวงนิล  ได้มามอบความรู้ ทักษะการทำกล้วยเบรกแตก และการทำกล้วยฉาบ ตั้งแต่ขั้นตอนการปอกกล้วย การเลือกกล้วย ไปจนถึงการบรรจุกล้วยลงถุง อีกทั้งในวันนี้ยังได้มีการร่วมโหวตโลโก้ของกล้วยทั้ง 2 ชนิดจากชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อนำไปใช้ในการจำหน่ายและสร้างมาตรฐานเดียวกันในชุมชนต่อไป
          ในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้มีดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ภายใต้การดูแลของทาง อสม. มาดูแลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู