ชื่อของบทความ (ในรูปแบบของตนเอง)
(ให้ผู้ปฏิบัติงานบรรยายแนะนำตัวเอง)
ข้าพเจ้า……………………………..ประเภท……………… ต.บัวทอง อ.เมือง(01) ,ต.นาโพธิ์(02) ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรม…………………….ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ ………… เดือน…………. 2564 เวลา ……………น.
ณ ………………………………………..
(บทนำ)
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้าน……………………………………………….. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม………………………… เพิ่มเติมได้เป็นจำนวน……….ครัวเรือน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น……วัน
(เนื้อเรื่อง)

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ปU2t.bru.ac.th ในชุมชนบ้าน…………………..หมู่……

โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล นาย/นาง/นางสาว ……………………………….. ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพ……………….การทำการเกษตร……………………….มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนคือ…………………………ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ…..รุะบุปัญหา…………………………..

จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี(ให้ระบุ เช่น แหล่งน้ำ แหล่งเรียนรู้      กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หน่วยงานของราชการ สำนักงานในพื้นที่) ถ้ามี

โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

(ใส่ภาพประกอบ)

***ใส่ลิงค์วีดีโอรายงานประจำเดือน***
เอกสารอ้างอิง ( references)  (ถ้ามี)

อื่นๆ

เมนู