ข้าพเจ้านางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ส่วนกลางได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams เทคนิคการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนและเทคนิคการเขียนบทความให้ถูกต้องน่าสนใจ  วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลศรีสว่างได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

12 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่าง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมออนไลนผ่าน (Google Meet) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลบัวทอง,ตำบลนาโพธิ์ และตำบลศรีสว่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้เน้นยำการเขียนรายงานและบทความให้ถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

อื่นๆ

เมนู