ข้าพเจ้านาย กษิตินาถ แข่งขัน  ประเภท กพร  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  1. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่ ถ่ายทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลศรีสว่าง โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี มีความโดดเด่นในเรื่องการทอผ้าไหมและการจักสาน ทีมงานได้ถ่ายภาพและคลิปเพื่อเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวเป็นลำดับถัดไป
  2. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมออนไลนผ่าน (Google Meet) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลบัวทอง,ตำบลนาโพธิ์ และตำบลศรีสว่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้เน้นยำการเขียนรายงานและบทความให้ถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

อื่นๆ

เมนู