ข้าพเจ้านางสาวศลิษา โพธิ์กระจ่าง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลศรีสว่าง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อจัดทำวิดีทัศน์การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลศรีสว่าง ดังนี้
– ชุมชนนวัตวิถีบ้านเมืองน้อย เป็นชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีความน่าสนใจหลายอย่าง มีศูนย์การเรียนรู้เรื่อง
หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าไหมทอมือ การทำเครื่องจักสาน ที่ยังคงรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อ
สืบสานและรักษาเอาไว้ อีกทั้งยังมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำการเพาะปลูกหลังฤดูการของการทำนา
-ห้วยลำพังชู เป็นแหล่งน้ำหรือลำน้ำที่สำคัญของชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาเนิ่นนาน หลาก
ฤดูน้ำหลากจะเหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวเป็นอย่ามาก เพราะมีปลาหลากหลายชนิดให้ได้รับประทาน

12 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่าง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมออนไลนผ่าน (Google Meet) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลบัวทอง,ตำบลนาโพธิ์ และตำบลศรีสว่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้เน้นยำการเขียนรายงานและบทความให้ถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

อื่นๆ

เมนู