ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่าง
ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อพูดถึงกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้ว และกิจกรรมที่มอบหมายเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม เช่น
การจัดทำวิดีโอการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีหมู่บ้านทอผ้าและเกษตรอินทรีย์ , การจัดทำคลิปสรุปการดำเนินงานเพื่อใช้รายงานผลในไตรมาสที่2 เป็นต้น จากนั้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ร่วมกับตำบลที่อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และในวันที่7 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการย้อมผ้า และติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่6 จากนั้นในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อพูดคุย  และชี้แจงรายละเอียดโดยทั่วไปอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์  ต.บัวทอง  โดยมีอาจารย์ที่ดูแลตำบลศรีสว่าง และตำบลบัวทอง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู