กิจกรรมมอบถุงยังชีพสถานกักตัวโควิด-19 ในชุมชนอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และกิจกรรมจัดทำวิดีทัศน์การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีสว่าง ในแนวคิดที่ว่า “ท่องเที่ยวอย่างสุนทรีย์แดนศรีสว่าง”

               ข้าพเจ้านายธีรยุทธ ก้านจักร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลศรีสว่าง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อจัดทำวิดีทัศน์การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลศรีสว่าง จะกล่าวพอสังเขปดังนี้
  • ชุมชนนวัตวิถีบ้านเมืองน้อย  เป็นชุมชนพอเพียงและนวัตกรรมทางภูมิปัญญาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีศูนย์การเรียนรู้การทำเครื่องจักสาน การทำผ้าไหมทอมือ ให้ได้ศึกษาถึงความเป็นมา ความสำคัญ การจักสานและทอผ้าอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อๆกันมาจากชนรุ่นหลังสู่ลูกหลานในปัจจุบัน วัดอารามที่ชุมชนเคารพนับถือ อีกทั้งยังมีแปลงผักปลอดสารพิษหรือที่เรียกอีกอย่างได้ว่า แปลงผักอินทรีย์ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มทำกันในช่วงนอกฤดูการทำนา เพื่อหารายได้เสริมให้กับประชากรในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจนได้รับว่าเป็นชุมชนพอเพียง
  • ลำพังชู  เป็นแหล่งน้ำหรือลำน้ำที่มีความสำคัญกับชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างเนิ่นนาน หากเป็นฤดูน้ำหลากยิ่งเหมาะกับการมาเยี่ยมชมเพราะท่านจะได้รับประทานปลาหลากหลายชนิด ดูความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่งครับ

 

               เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการของทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นไปย่างราบรื่น ทางผู้บริหารโครางการในส่วนกลางได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนและเทคนิคการเขียนบทความให้ถูกต้องน่าสนใจ” โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้วิทยากรได้ชี้แจงพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการเขียนใบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและเทคนิคอีกมากมายในการเขียนบทความประจำเดือนอีกด้วย  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการปชุมจี้แจงในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
               ครั้นวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลศรีสว่างได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet  เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
               ต่อมาในห้วงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในตำบลศรีสว่าง ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบัวทอง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของแต่ละตำบลให้ดำเนินไปอย่างคล่องตัวผ่นไปได้ด้วยดี
               ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ทางต้นสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่าง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ อำเภอนาโพธิ์ เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพจากท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามลำดับดังนี้
               สุดท้ายนี้ขอฝากความห่วงใย มอบให้กับประชาชนทุกท่านในพื้นที่ต่างๆ ดูแลรักษาสุขภาพ หมั่นล้างมือด้วยเจลล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกบ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 “ด้วยรักและห่วงใย”

               

อื่นๆ

เมนู