ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 อาจาร์ยประจำตำบลศรีสว่างได้นัดประชุมออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา14.00-15.00 ได้ประชุมวางแผนประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.64 ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และได้ย้ำแนวทางการปฎิบัติในการทำงาน เรื่องการลงเวลาปฎิบัติงาน และอธิบายเรื่องการลืมลงเวลาเข้า-ออก ขาดได้ 3 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น ถ้าเกินกำหนดต้องใบลาเท่านั้น ถ้าไม่มีการส่งใบลาก็จะโดนหักค่าจ้างตามวันที่ขาดงาน อาจาร์ยประจำตำบลก็ขอย้ำในเรื่องการลงเวลาเป็นอย่างมากและการติดตามการเก็บข้อมูล CBD และได้พูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้สมาชิกในตำบลได้ลงพื้นที่การจัดทำวิดิโอการท่องเที่ยวชุมชนวิถีหมู่บ้านในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในตอนนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมครั้งนี้ได้ เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ต่างอำเภอ จึงยังไม่สามารถไปจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ ข้าพเจ้าได้ส่งกำลังให้สมาชิกในตำบลในการกิจกรรมครั้งนี้

และในที่ 7 สิงหาคม 2564 อาจาร์ยประจำตำบลได้ประชุมออนไลน์ ในเวลา 10.00 เป็นต้นไป การประชุมครั้งนี้และชี้แจง พูดคุยเรื่องกิจกรรมในเดือนสิงหาคม  การลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ได้ชี้แจงวัตถุดิบใช้ในการย้อมสีผ้าและจัดการหาอุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรม ทางด้านอาจาร์ยได้มีหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 บ้านหัวขัว เรื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดที่ศาลาประชาคมบ้านหัวขัว และเรียนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมนี้ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ซึ้งตามเป้าหมายจะจัดกิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และเพิ่มความยั่งยืนและหารายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยจะปัฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัลโคโรน่า19 อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรพูดคุยในเรื่องการลงเวลาเข้า-ออก และชี้แจงเงินเดือนออกช้าจึงได้ประชุมชี้แจงในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู