ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัญฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมต้มน้ำย้อมที่เป็นสีธรรมชาติโดยมีการต้มน้ำดอกดาวเรือง ใบมะม่วง ใบสัก ไว้สำหรับการย้อมเส้นไหมและได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติในการย้อมเส้นไหมและได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งผ้าไหมไปตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่ดี มีมาตราฐาน กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู