ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟอกและย้อมสีธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2564 ณ บ้านหัวขัว หมู่ 6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในวันจัดอบรม โดยเตรียมต้มน้ำย้อมสีจาก ใบมะม่วง ดอกดาวเรือง ใบสัก ฝ่าง และน้ำจากต้นกล้วยสับ  

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟอกและย้อมสีธรรมชาติ โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำในการเลือกใช้สีในการย้อมผ้าแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยขั้นตอนแรกคือจัดกลุ่มการเตรียมน้ำย้อมและแจกไหมจำนวนกลุ่มละ 5 ใจ หลังจากนั้นนำไหมที่ได้ไปต้มในน้ำเกลือ ซันไลต์ และล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วจึงนำลงไปย้อมสีในน้ำต้มที่เตรียมไว้ โดยใช้เวลาในการย้อมสี 15-30 นาที หลังจากนั้นล้างสีออกด้วยน้ำต้นกล้วยสับแล้วนำไปตากให้แห้งเพื่อดูสีที่ได้จากการย้อม

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 วิทยากรได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งผ้าไหมไปตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่ดี มีมาตราฐานและมีการให้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรม

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู