ข้าพเจ้านางสาวศลิษา โพธิ์กระจ่าง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมน้ำย้อมที่ได้สีมาจากธรรมชาติ โดยใช้สีจาก ดอกดาวเรือง ใบสัก ใบมะม่วง แก่นฝาง และต้นกล้วย ไว้รอสำหรับย้อมกับเส้นไหม

นที่ 18 -19 สิงหาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดยมีท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติในการย้อมเส้นไหม ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้จัดได้แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อขออนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมและดูแลความปลอดภัยของโรคระบาด covid 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ มีจุดลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและมีที่สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการอย่าเคร่งครัด

ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมไหมโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ มีการใช้น้ำย้อมจากดอกดาวเรือง ใบสัก ใบมะม่วง แก่นฝาง พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งผ้าไหมไปตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่ดี มีมาตราฐานและมีการให้ทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรม

ทั้งนี้ข้าพและทีมงานขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านหัวขัวหมู่ที่ 6 และชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมศรีสว่างที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู