ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมการย้อมสีจากธรรมชาติ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การพัฒนาสัมมาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ได้อบรมเชิงปฎิบัติการ การฟอกและการย้อมสีจากวัสดุจากธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมมีวิทยากรได้ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการย้อมไหมด้วยสีจากธรรมชาติ โดยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการย้อมผ้าไหม ให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับชาวบ้านได้ทดลอง ทำจริงกับวัตถุดิบที่เตรียมมา ได้แก่ ดอกดาวเรือง ใบสัก ใบมะม่วง แก่นฝาง เป็นต้น แต่วัตถุดิบก็มีสีที่แตกต่างกันไป ชาวบ้านต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและส่งเสริมพัฒนาทักษะเทคนิคการย้อมสีด้วยธรรมชาติ และสร้างรายได้จากการย้อมสีจากธรรมชาติให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เนื้อหาการอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและหลัการสกัดสีจากวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น

หลักการและวิธีการย้อมสีธรรมชาติ

เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าสีธรรมชาติ

ฝึกปฎิบัติการย้อมสีผ้าด้วยธรรมชาติ ได้แก่ ใบสัก ดอกดาวเรือง แก่นฝาง ใบมะม่วง

การดูแลรักษาผ้าย้อมสีธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาผ้าย้อมสีธรรมชาติและต่อยอดสู่อาชีพ

การคิดต้นถุนผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ในการจัดอบรมครั้งมีมาตรการป้องกัน โควิด 19 ด้วยการใส่ผ้าปิดปาก และล้างมือตลอดจนจบการอบรม และชาวบ้านใหเความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด 2 วันที่จัดอบรมและการจัดอบรมก็ผ่านไปได้ดี

 

 

อื่นๆ

เมนู