ศรีสว่างสร้างงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
ข้าพเจ้านายธนาทรัพย์ โนไธสง  ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม  ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ของข้าพเจ้า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบายของ covid-19 ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้ แต่การทำงานยังคงมีการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่สามารถทำงานกับพี่ๆทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล
          โดยในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารญ์ประจำตำบลผ่านแพลตฟอร์ม google meet ตั้งแต่เวลา 17:00 เป็นต้นไป โดยมีการประชุมหารือนัดการทำงานภายในเดือนกันยายนโดยร่วมวางแผนกิจกรรมการทำงานในเดือนต่อๆไป อีกทั้งยังมีการให้ทีมงานได้เลือกแบบเสื้อประจำตำบลและแนะนำสมาชิกใหม่ของทีมงาน ต.ศรีสว่าง
            วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีการร่วมโหวตเลือกเสื้อประจำตำบลศรีสว่าง เพื่อใส่ในการทำงานในเดือนต่อๆไป 
              และวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้มีการ อบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติ ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวขัว โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าไหมแบบธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อให้ชาวบ้านมีการพัฒนาต่อยอด ในความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี โดยในที่นี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู