1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. AG02-(03) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

AG02-(03) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภท นักศึกษา AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03)  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานชุมชนของบ้านโนนลาน หมู่ 2 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3วัน พบว่าในชุมชนบ้านโนนลาน ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในการอุปโภค-บริโภค ที่มีไม่เพียงพอให้ได้ใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวบ้านไม่นิยมปลูกพืชผักสวนครัว แต่หันไปเลี้ยงสัตว์แทน

ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนคือ ผ้าไหม ข้าว และมีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา

1.ถนน ล้อมรอบหมู่บ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ชำรุดเป็นบางที่แต่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางพอใช้ได้

2.ไฟฟ้า ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าเข้าถึงและใช้งานได้

3.น้ำประปา พบว่าน้ำประปาของชุมชนที่ชาวบ้านใช้อุปโภค-บริโภค มีไม่เพียงพอ ไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี

โครงการที่มีภาครัฐเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่ การขุดลอกคลองแหล่งน้ำแต่ก็ยังพบปัญหาน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภคไม่เพียงพออยู่ และน้ำไม่คอยสะอาด ชาวบ้านจึงอยากให้มีการจัดทำถังกรองน้ำขึ้นเพื่อให้มีน้ำที่สะอาดขึ้น และในหมู่บ้านยังมีโครงการ กลุ่มนาแปลงใหญ่  โดยการที่ภาครัฐให้มีการรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นตัวแทนจัดทำนาแปลงใหญ่ เพื่อจะขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู