ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงามได้ลงพื้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่านจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถาม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุม ชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

ในการลงพื้นที่ได้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้พานำสำรวจพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นคนพาลงพื้นที่หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

ในพื้นที่ชุมชมบ้านเบ็ญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูที่ทำการเกษตรได้เมื่อฤดูกาลในการทำการเกษตรไม่เหมาะสมก็จะไปประกอบอาชีพอื่นต่างพื้นที่บางครัวเรือนจะมีการทอผ้าไหมด้วย และปัญหาที่พบในชุมชนจะประสบปัญหาน้ำบาดาลเค็ม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและใช้ในครัวเรือนได้ จะใช้น้ำประปาในชุมชนในการเพาะปลูกพืชผักที่ใช้กินในครัวเรือน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้ปลูกพืชผักได้ แต่ส่วนมากจะอยู่ห่างไกลจากชุมชน ด้านความรู้ความเข้าใจในโรคโควิด19 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปรับตัวในการอยู่รอดของโรคระบาดนี้

อื่นๆ

เมนู