ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่ 7-8 เมษายน ปี พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าทีมงาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่บ้านหินตั้งหมู่ 10 ต.ศรีสว่างโดยได้ลงพื้นที่ในการสอบถามเก็บข้อมูลผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านและคนในฟื้นที่ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านชาวบ้านได้ให้ข้อมูลและสรุปข้อมูลที่ได้ ณ หอประชุมรตำบลศรีสว่าง ดังนี้ อาชีพหลักของชาวบ้านคือทำเกษตรส่วนใหญ่ อาชีพเสริมหลังจากทำเกษตรคือทอผ้าไหม ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ หลังจากที่นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จึงทราบถึงปัญหาในการทอผ้าไหมของเรื่องการฟอกย้อมสีของผ้า ซึ่งชาวบ้านคุ้นชินกับการใช้สีเคมีในการย้อมทำให้ยากต่อการเปลี่ยนการย้อมจากสีเคมีมาย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากการย้อมสีจากธรรมชาตินั้นมีขั้นตอนที่ซับซ่อนและทำให้ล่าช้าในการผลิต จึงทำให้ผู้ทอผ้าไหมไม่เปลี่ยนความคิดที่จะหันมาย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ ช่องทางการวางจำหน่ายสินค้าของผู้ทอผ้าไหม เนื่องจากมีพ่อค้าคนกลางมาผ้าไหมไปจำหน่ายต่อ จึงทำให้ผู้ทอผ้าโดนกดราคาและทำให้ผู้ทอเป็นแค่ผู้รับจ้างทอให้พ่อค้าคนกลางเท่านั้น แทนที่ผู้ทอจะเป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการการทอผ้าไหมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงไม่มีการถ่ายทอดวิชาหรือวิธีการทอผ้าไหมให้กับคนรุ่นหลัง เพราะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปจำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อไม่ได้เห็นหรือเรียนรู้กระบวนการในการทอผ้าไหม และกลุ่มทอผ้าไหมมีความเห็นว่าอยากให้มีตลาดชุมชนหรือช่องทางอื่นเพื่อที่จะนำผ้าไหม หรือ ผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนมาลงจำหน่ายที่ตลาดชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแก่ผู้ผลิตและมีรายได้ในชุมชนอีกด้วย

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู