ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ข้าพเจ้าและทีมงามได้ลงพื้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมพ.ศ.2564 ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลงในระบบเพิ่มเติม โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่อยู่ในระได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถาม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมา

   ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่ บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลงในระบบเพิ่มเติม เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนสำรวจความเป็นอยู่ในชุมชน อาชีพต่างๆที่ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพ ในช่วงฤดูกาลต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การปลูกพืช ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร ความต้องการที่อยากให้ได้รับการช่วยเหลือ และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

   ในการลงพื้นที่ได้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้พานำสำรวจพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลจากประชาชนตามรายละเอียดแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้หาข้อมูล  รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในระ แบบฟอร์ม (01)  (02)(06)ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

                                                             

                             

 

    ในพื้นที่ชุมชมบ้านเบ็ญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูที่ทำการเกษตรได้เมื่อฤดูกาลในการทำการเกษตรไม่เหมาะสมก็จะไปประกอบอาชีพอื่นต่างพื้นที่ มีการเลี้ยงโคกระบือ  ปลูกผักกิน ในครัวเรือน      บางครัวเรือนจะมีการทอผ้าไหม และปัญหาที่พบในชุมชนจะประสบปัญหาน้ำบาดาลเค็ม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและใช้ในครัวเรือนได้ดีมากนัก จะใช้น้ำประปาในชุมชนในการเพาะปลูกพืชผักที่ใช้กินในครัวเรือน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้ปลูกพืชผักได้ แต่ส่วนมากจะอยู่ห่างไกลจากชุมชน ในด้านความรู้ความเข้าใจในโรคโควิด19 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปรับตัวในการอยู่รอดของโรคระบาดนี้

อื่นๆ

เมนู