ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี  ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การทำงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของข้าพเจ้าและทีมงานของตำบลศรีสว่าง เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน มีการดำเนินการ ดังนี้

  1. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ทางโครงการได้มีการจัดประชุมออนไลน์ในการทำงานของโครงการผ่าน Microsoft Team โดยมีการนำเสนอ เทคนิกการเขียนรายงานประจำเดือนและได้อธิบายการเขียนบทความในการทำงานในแต่ละเดือนเพื่อรายงานให้กับโครงการอย่างถูกวิธี โดยมีวิทยากรจากมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาให้ข้อมูล แนะนำและชี้แนวทางดังกล่าวให้เกิดด้วยความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  2. ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการจัดการประชุมการทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อหารือในการทำงานช่วงเดือนสิงหาคม วางแผนตามไตรมาสที่วางไว้ และมอบหมายการทำงาน การจัดทำคลิปการท่องเที่ยวและการให้การอบรมสัมมาชีพให้กับประชาชนในตำบลศรีสว่าง เพื่อยกระดับผ้าไหมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมชุมชน และได้มอบหมายงานในเดือนต่อๆไป
  3. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปการท่องเที่ยว ในพื่นที่ของตำบลศรีสว่าง โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวี่น่าสนใจของตำบลศรีสว่าง เช่น วัด หมู่บ้านนวัตวิถี แหล่งน้ำ ที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
  4. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมออนไลนผ่าน (Google Meet) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลบัวทอง,ตำบลนาโพธิ์ และตำบลศรีสว่าง โดยทางคณาจารย์ประจำตำบลได้ให้ข้อมูลการทำงานและวางแผนการทำงานในแต่ละเดือน และเน้นยำการเขียนรายงานและบทความให้ถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

การทำงานในช่วงนี้อาจจะมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า เกิดสถานการณ์ covic-19 จึงมีการลงพื้นที่น้อยขึ้น เพื่อป้องกันและรักษามาตราการตามกฏหมาย

อื่นๆ

เมนู