ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19 สำรวจประชาชนในเขตตำบลศรีสว่างสอบถามถึงสถานการณ์โควิดในหมู่บ้าน สอบถามวิถีชีวิต รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด รวมถึงให้ความรู้ในการป้องกันตัวจากโควิด19

  • กิจกรรมโควิด19 ทีมงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม U2T รวมพลัง ฉีดวัคซีน รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องวัคซีนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ออกไปฉีดวัคซีน และได้เข้าไปมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนพอดีวิทยา

 

  • เก็บข้อมูล CBD ทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านสงแดง ในระบบ CBD

  • สำรวจข้อมูลเกษตรในท้องถิ่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่นา และปลูกผักสวนครัว
  • สำรวจข้อมูลด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชไร่ ได้แก่ อ้อยและมันสำปะหลัง พืชผักสวนครัว
  • สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ วัวและกระบือ
  • สำรวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักสาน และทอผ้าไหม
  • สำรวจข้อมูลด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น ในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำ อยู่ 3 แหล่ง คือ หนองเอี่ยน หนองพอก และหนองโพน

อื่นๆ

เมนู