การลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ในระบบ CBD ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้านายธีรยุทธ ก้านจักร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองแสง ชุมชนบ้านโนนลาน ชุมชนบ้านสว่าง ชุมชนบ้านหินตั้ง ชุมชนบ้านเมืองน้อย และอีก 4 ชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชนของ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
 
                สืบเนื่องจากการได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อีกทั้งทางทีมงานสร้างภูมิคุ้มกันมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านหนองแสงเพิ่มเติม ในระบบ CBD
               โดยการสำรวจข้อมูลมีการสำรวจพืชในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ข้อมูลดังนี้
  • สำรวจข้อมูลด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชสวน ได้แก่ ต้นมะม่วง พืชในป่า ได้แก่ ต้นไผ่ พืชที่อยู่ผิวน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด พืชไร่ ได้แก่ อ้อยและมันสำปะหลัง
  • สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ วัวและกระบือ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
  • สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นมี 2 แหล่ง คือหนองโมก หนองตะกร้า คนในท้องถิ่นเก็บน้ำ 2 แหล่งนี้ไว้ใช้ในการอุปโภค  และเพื่อใช้ในการทำเกษตร
  • สำรวจข้อมูลด้านเกษตรกรในท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน และมีการทำสวนผักผสมผสาน 2 สวน
  • สำรวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักสาน สานหวดนึ่งข้าวเหนียว กระติ้บข้าวเหนียว
  • สำรวจข้อมูลด้านร้านค้าร้านอาหารในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่นมีร้านอยู่ 3 ร้าน เป็นร้านขายของชำทั่วๆ ไป รับของมาจากตลาดและมาขายต่อให้คนในท้องถิ่น 2 ร้าน และเป็นร้นขายอาหารก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า 1 ร้าน
  • สำรวจข้อมูลด้านอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีหลายเมนู เช่น แกงหน่อไม้ไข่มดแดง ต้มปลา ลาบไข่มดแดง แกงหน่อไม้ แกงเห็ด

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณผู้นำชุมชนบ้านหนองแสง พร้อมทั้งประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู