ข้าพเจ้านาย กษิตินาถ แข่งขัน ประเภท กพร  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทางทีมงานตำบลศรีสว่างได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ท่านอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์   มาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนะสำหรับสัตว์พร้อมทั้งสาธิตวิธีหมักหญ้าให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

กิจกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

อื่นๆ

เมนู