ข้าพเจ้า นาย กษิตินาถ แข่งขัน ประเภท กพร  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้มีการประชุมผ่านGoogle Meet เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

– ได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยแบ่งหน้าที่การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI ระดับตำบล ทีมงานได้ลงสำรวจกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อทำแบบสอบถาม โดยที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำชุมชน แล้วนำข้อมูลที่ได้มามากรอกลงระบบ U2T

-ได้ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่อธิบายและแจกงานให้ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู