1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. AG02(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจการประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม บ้านสงแดง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจการประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม บ้านสงแดง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมนี้ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7-13 เดือนมีนาคม 2564  ณ บ้านสงแดง หมู่ที่ 5
                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านสงแดง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามฟอร์ม 01,02,06  เพิ่มเติม และทำการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 6 วัน
                จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม 01,02,06 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ในชุมชนบ้าน ณ บ้านสงแดง หมู่ที่ 5  โดยจากการสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ ข้าว และมีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม คือ ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่มาจากธรรมชาติ คือ ฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำไม่มีน้ำมากพอเพื่อนำมาทำการเกษตร
                จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี วัด 1 แห่ง โรงเรียนประถม 1 แห่ง โรงปุ๋ยสาธารณะ 1 แห่ง แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 3 แหล่ง ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต

                 โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี


 

อื่นๆ

เมนู