ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานะการณ์โควิด 19 ในรอบนี้ระบาดหนักอีกรอบ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ได้รับมอบหมายดูแล ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นใน ต.ศรีสว่าง ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและได้คนในชุมชนมาร่วมไม่เกิน 50 คน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด 19 และทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการทำความสะอาดวัดธรรมประดิษฐ์ (วัดบ้านหัวขัว) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน และร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ห้วยลำพังชูเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี เพราะได้รับความร่วมจากทีมงานและคนในชุมชน ต.ศรีสว่าง ร่วมด้วยช่วยกันปฎิบัติเป็นไปได้ด้วยดี

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน AG02(3) เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนถัดไปและวิธีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลu2t

 

อื่นๆ

เมนู