ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์ ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจข้อมูล CBD ในพื้นที่ ต.ศรีสว่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โดยนำข้อมูลที่ได้มา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยังยืน และในการสำรวจในชุมชนส่วนมากมีพืชผักและสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น และอาหารประจำถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำรวจด้านพืชผักในชุมชนทำไร่ทำนา พืชผักสวนครัว พืชผักหลากหลายชนิด และการสำรวจสัตว์ส่วนมากในชุมชนจะเลี้ยงไก่ วัวกระบือ และสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค และในชุมชนมีแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกรษตร และในชุมชนมีร้านอาหารร้านของชำในชุมชนแต่ละชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นจักสารและทอผ้าไหม

กิจกรรมโควิด19 ทีมงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรม U2T รวมพลัง รณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ฉีดวัคซีนและได้มอบหน้ากากอนามัยเจลแฮลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนในชุมชน

 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน พร้อมทั้งประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ข้อมูลสำหรับการสำรวจครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู