ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคม-เมษายน ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป มีการลงพื้นที่สำรวจสัมาอาชีพที่เด่นๆในชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ และ ได้จัดกิจกรรมประชาคมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลศรีสว่างเพื่อหาแนวทางการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน

  • วางแผนปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ทีมงานตำบลศรีสว่างได้จัดประชุมกันในกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลที่แต่ละคนได้ลงพื้นเก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่แต่ละคนได้รับผิดชอบมานำเสนอให้คนในกลุ่มทีมงานฟัง อาทิเช่น ข้อมูลประชากรในหมู่บ้าน  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน สัมมาอาชีพต่างๆ ของคนในหมู่บ้าน แหล่งอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน แหล่งน้ำในหมู่บ้าน แหล่งการเรียนรู้ หน่วยงานต่างๆในหมู่บ้าน รวมถึงปัญหาความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ มานำเสนอสู่กันฟังเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน
  • ลงพื้นที่สำรวจอาชีพ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมงานตำบลศรีสว่างและอาจารย์ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจของการประกอบอาชีพ เก็บข้อมูลอาชีพในแต่ละชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ สำรวจความต้องการของชาวบ้าน อาชีพของชาวบ้านในตำบลศรีสว่างส่วนใหญ่ คือ การทำการเกษตร  เมื่อฤดูกาลทำการเกษตรชาวบ้านจะหันมาประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การท้อผ้าไหมผ้ามัดหมี่ การจักรสาน
  • กิจกรรมประชาคม ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมประชาคมระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลศรีสว่าง กับทีมงานของตำบลศรีสว่างและอาจารย์ประจำตำบล เพื่อนำเสนอข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู