บทความ

 ( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน ตุลาคม)

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวรัชนีกร รัตตาชู ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้เกิดหลากหลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ตั้งกลุ่ม O-TOP ตำบลพรสำราญเป็นการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางอาชีพผลิตภัณฑ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ตำบลพรสำราญในการสร้างอาชีพและจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ตำบลพรสำราญเป็นการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางอาชีพผลิตภัณฑ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน  ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า O-TOP ให้เกิดความแปลกใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดลวดลายที่แปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู