ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ได้รับผลกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกในประเภทบัณฑิตจบใหม่ และเป็นประเภท กพร. จึงได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานราชการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติงานคือ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ทำการสมัครไว้ เนื่องจากทางหน่วยงานต้องทำการกระจายผู้ปฏิบัติงานไปให้ครบทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีการตั้งชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานว่า นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) โดยมีหน้าที่สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยให้บันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบดิจิทัล รวมไปถึงภาระหน้าที่ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้น เริ่มจากข้าพเจ้าก็ได้เข้ารายงานตัวกับทางพัฒนาการอำเภอ เพื่อเข้าปฏิบัติงาน และต่อมาได้รับมอบหมายได้ทำการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่สำนักงานมีอยู่แล้ว ต่อมาก็เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พุทไธสง โดยการเข้าไปอัพเดทข้อมูล ประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำเข้าข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และได้มีการลงพื้นที่สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนหมู่บ้าน ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการบรรยายหลักการต่างๆของโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งการออกพื้นที่เข้าไปในชุมชนต่างๆ นั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้เรารู้จักผู้คนมากมาย และเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองไผ่ ม.10 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง ซึ่งครัวเรือนต้นแบบรายนี้สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชอบการบริหารจัดการพื้นที่ และการปลูกพืชผักสวนครัวของครัวเรือนต้นแบบท่านนี้เป็นอย่างมาก และสุดท้ายนี้ คือภารกิจต่างๆ ที่นอกเหนือจากภาระกิจหลัก คืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเช่น ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ รายงานการทำกิจกรรมของสำนักงาน และดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ ซึ่งการทำงานต่างๆ ก็มีพัฒนากรอำเภอเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนำคำแนะนำนั้นมาพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อื่นๆ

เมนู