บทความ

 ( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน ธันวาคม)

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวรัชนีกร รัตตาชู ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

                   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ดำเนินงานตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0

การปฎิบัติการทำงานของเดือนธันวาคมได้ดำเนินงานมาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการคือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ และได้ดำเนินงานจัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นและติดตามการทำงานให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงและเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์ปัณณทัต สระอุบล นักการตลาด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการตลาดให้แก่ชุมชน เพื่อให้กลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP เพื่อให้ได้เรียนรู้การตลาดอย่างกว้างขวางเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู