บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

(ประจำเดือน มีนาคม 2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

 

สัปดาห์แรก ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการนัดประชุมกัน วางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลทั้งหมด  6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวางใหญ่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านหนองดุมน้อย บ้านจังหัน บ้านสระบัว และ บ้านสระประคำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของคนในชุมชนเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

สัปดาห์ที่สองได้ลงพื้นที่สำรวจในแบบฟอร์ม 01แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจาก covid-19 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาพัฒนาเศรษฐกิจ และ ผลตอบรับจากชุมชน ชุมชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ไม่ดี และมีคนว่างงานเยอะจัดอยู่ในระดับมาก  และส่วนมากแต่ละชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา และไม่ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ได้ผลตอบรับต่ำ แล้วค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเยอะ จนทำให้เกิดปัญหาความยากจน และส่งผลกระทบต่อชุมชนในส่วนใหญ่ และคนในชุมชนก็หารายได้เสริมจากการทอผ้า, ทำดอกไม้จัน, ทอเสื่อ และ เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู, เป็ด, ไก่ เป็นต้น

ต่อมาเป็นการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19ในส่วนใหญ่จะมีประชาชนตกงานเพราะ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19จนทำให้ขาดรายได้ และ ส่วนอาชีพ ค้าขาย หรือ หลายๆอาชีพ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 อย่างหนักเช่นกัน และส่วนในการป้องกัน covid-19 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคระบาด และปฏิบัติตามแนวป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19ได้เป็นอย่างดี

และช่วงเดือน มีนาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าได้ปิดเทอมและได้ลงพื้นที่ในบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้กรอกแบบฟอร์ม 01 และ 02 ลงเว็บไซต์ของโครงการ และ ได้สรุปผลของแต่ละแบบฟอร์มให้สมบูรณ์  ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

ลงไปสำรวจสอบถามเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

อื่นๆ

เมนู