บทความ

 เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน กุมภาพันธ์)      

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

            ระยะแรก ทางคณะอาจารย์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผ่านระบบ Google Meet ในเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานและวางแผน เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน  ทีมงานมีการเข้าพบทาง อบต. พรสำราญ เกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลพรสำราญ
ระยะสอง ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการนัดประชุมกัน วางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลทั้งหมด  6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวางใหญ่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านหนองดุมน้อย บ้านจังหัน บ้านสระบัว และ บ้านสระประคำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของคนในชุมชนเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

จากการได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ร้อยละที่ได้จากผลผลิตต่ำเมื่อหักลบกับต้นทุนการผลิต ขาดแคลนน้ำ   เด็กวัยรุ่นติดยาเสพติด                                                                                        ส่วนในการสำรวจผลกระทบจาก covid-19 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคระบาด และปฏิบัติตามแนวป้องกัน covid-19 ได้เป็นอย่างดี
ต่อมา ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานในช่วง วันศุกร์-อาทิตย์ เพื่อไปเก็บข้อมูลที่ตกหล่นจากกลุ่มประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ มาทำเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์เรียบร้อย

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบล เพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

ไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านโนนหญ้านาง

อื่นๆ

เมนู