บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน เมษายน 2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

 

            ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้นัดประชุมกันและได้พูดคุยกันเรื่องการทำสินค้า otop ประจำตำบลพรสำราญและได้ตกลงกันว่าจะลงไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านว่าจะนำอะไรมาทำเป็นสินค้า otop และได้ลงสำรวจหมู่บ้านผ้ากาดหญ้า ละได้ไปสอบถามชาวบ้านที่ทำอาชีพเสริมคือ การทอเสื่อ และได้ไปสำรวจ อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านและ ห้วยหนองคลองบึง และได้ไปสำรวจสัตว์เลี้ยงและพืชผักของชาวบ้าน

            ต่อมาก็ได้มาสรุปกันว่า จะทำอะไรเป็นสินค้า otop ประจำตำบลพรสำราญ และก็ได้ผลสรุปคือ การท่อเสื่อ แล้วทางทีมงานก็จะได้มาเสนอให้อาจารย์ตรวจสอบว่าจะให้ทำหรือไม่ ถ้าให้ทำทางทีมงานก็จะกลับมาวางแผนงานกันอีกครั้ง  และได้ไปประสานกับทางชุมชนนั้นๆ

             และจุดประสงค์ของเดือนเมษายนนี้ คือการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านและทำให้เกิดคุณค่าและทำให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนนั้นๆ หรือเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน หรืออีกอย่างเรียกว่าเป็นสินค้า otop ของชุมชนนั้นๆ

            จากที่ได้ไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบเห็นอะไรใหม่ๆ และได้รับรู้ว่าชาวบ้านขาดแคลนสิ่งต่างๆ เช่น การทำนาก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่หวัง เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ก็ส่งไข่ออกตลาดไม่ค่อยได้ราคาไม่ดีและเศรษฐกิจย่ำแย่จนทำให้เกิดปัญหาความยากจน

            ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู