บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน พฤษภาคม 2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

             จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของตำบลพรสำราญที่ยังไม่ได้ผ่านการยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลนั้นมีหลากหลาย เช่น ผ้าไหม เสื่อ กระติบข้าว และพวงหรีด เป็นต้น

​            ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทางตำบลพรสำราญได้ทำในช่วงเวลาว่างส่วนใหญ่จะเป็นการทอเสื่อ หรือนำต้นกกมาทอ  ในเวลาว่างงานจากการทำนา และก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วย

และจุดประสงค์ของเดือนเมษายนนี้ คือการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านและทำให้เกิดคุณค่าและทำให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนนั้นๆ หรือเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน หรืออีกอย่างเรียกว่าเป็นสินค้า otop ของชุมชนนั้นๆ

ดังนั้นจึงมีการจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้ชาวตำบลพรสำราญได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อย่างเช่นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือนำต้นกกมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และได้สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวตำบลพรสำราญ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู