เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน มิถุนายน  2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนมากและได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงเห็นถึงความเดือนร้อน และปัญหาสุขภาพของประชาชน และต้องการเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า ในการเปิดประเทศซึ่งจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งการฉีดวัคซีนในระดับบุคคล คนที่ฉีดต้องมีความแข็งแรงของร่างกาย และถ้าจะให้ประเทศก้าวหน้า ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของคนให้ประเทศ และเราในนามของ U2T จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้

ต่อมาได้ก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะอาจารย์ในส่วนที่ดูแลและ อาจารย์ได้นัดประชุมผ่านทาง Google meet และปรึกษาหารือเรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนและได้ มอบหมายงานให้กับคนที่ปฎิบัติงานและได้ให้งบประมาณมาจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้

มีทั้งหมด 2กิจกรรมได้แก่

กิจกรรมที่ 1 รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนประกอบไปด้วย 3Stepได้แก่

1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 19

2.กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

3.กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมที่ 2 รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID 19

– จัดหาอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

– รณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID 19

ทีมงาน U2T ตำบลพรสำราญได้นำอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปมอบยังสถานที่ต่างๆ ภายในตำบลพรสำราญ ได้แก่

วัดพรสำราญ

โรงเรียนบ้านพรสำราญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรสำราญ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบล เพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู