บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน สิงหาคม 2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

          โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม

ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า otop ของตำบลพรสำราญ จากการจัดอบรมโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการแนะนำการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากเสื่อ ซึ่งทางวิทยากรมีการแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำเสื่อที่ชาวบ้านได้ทอ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าที่ผลิตจากเสื่อกก ซึ่งมีการแนะนำในเรื่องของขนาดการทอเสื่อ ความกว้าง ความยาวของเสื่อ ขนาดเส้นของต้นกกที่จะนำมาทอเสื่อ ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลพรสำราญได้ร่วมกันจัดโครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่  ณวัดบ้านพรสำราญ และชาวบ้านก็ได้มาร่วมรับฟังกันเยอะแยะ และชาวบ้านก็ได้สนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก ในขณะที่จัดการอบรมก็ได้ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบสำรวจการออกแบบ Package  ลวดลายใหม่ๆ การจัดอบรมในครั้งถือว่าเป็นผลดีต่อตำบลพรสำราญและคิดว่าคงมีครั้งต่อๆไป

ได้ผลสรุปดังนี้ ชาวบ้านก็จะได้จัดทำสินค้าต่างๆตามความต้องการของตลาด และอาทิตย์ต่อมาทางผู้ปฏิบัติงานก็ได้นัดกับทางชาวบ้านว่าจะได้เริ่มจัดทำแต่ COVID-19 มารอบนี้ขั้นรุนแรงมากและมีหลายสายพันธุ์จึงได้หยุดพักการทำงานออกไปก่อน  และเฝ้าระวัง COVID-19 อยู่ที่บ้านแต่ทางผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะยังคงประชุมงานกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู