บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน กันยายน  2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

          โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนกันยายน

       จากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดรอบที่3 และก็ได้ร้ายแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมาและดิฉันทำหน้าที่ในส่วนนักศึกษา จึงทำหน้าที่ยังไม่เต็มที่เพราะในวันที่จันทร์-พฤหัสบดี ก็ต้องเรียนไปด้วย ในการจัดงานที่เกี่ยวกับการทำงานฉันจึงไม่ค่อยได้ไปร่วมและก็ต้องเฝ้าระวังCOVID-19 เพราะได้อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา แต่ดิฉันก็ไม่ได้นิ่งเฉย ดิฉันก็พยายามทำหน้าได้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า Otop ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี

           ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า Otop ของตำบลพรสำราญ จากการจัดอบรมโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Otop และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อปกป้อง สงวนรักษาและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นหลัง ซึ่งต้องปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง นักท่องเที่ยว คนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีรูปแบบการท่องเที่ยวหลายแบบที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือแม้แต่นโยบายรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือกำหนดจำนวนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวและพวกเราชาว U2T ร่วมใจนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งโบราณสถานต่างๆ สืบต่อไป

         ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู