บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน กรกฎาคม 2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

          เมื่อเดือนมิถุนายน ที่แล้วทางคณะอาจารย์ได้นัดประชุมใน Google meet และได้พูดคุยกันให้เรื่องการต่อยอดสินค้าที่ทางตำบลมีและได้ริเริ่มจัด โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ให้กับตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ในวันที่๑๗- ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรูปแบบการจัดงานนั้นเป็น แบบการอบรม และได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ และเกี่ยวกับการออกแบบ Package ลวดลายใหม่ๆ ส่งเสริมสินค้าOTOP ของชาวตำบลพรสำราญที่มีอยู่แล้ว เช่น กระติบข้าว ผ้าไหม เสื่อพับ ผ้าคลุมไหล่ให้มีลวดลาย Package ที่สวยงามสามารถส่งออกขายได้ในพื้นที่และนอกพื้นที่

         ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลพรสำราญได้ร่วมกันจัดโครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่  ณวัดบ้านพรสำราญ และชาวบ้านก็ได้มาร่วมรับฟังกันเยอะแยะ และชาวบ้านก็ได้สนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก ในขณะที่จัดการอบรมก็ได้ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบสำรวจการออกแบบPackage ลวดลายใหม่ๆ การจัดอบรมในครั้งถือว่าเป็นผลดีต่อตำบลพรสำราญและคิดว่าคงมครั้งต่อๆไป

         ได้ผลสรุปดังนี้ ชาวบ้านก็จะได้จัดทำสินค้าต่างๆตามความต้องการของตลาด และอาทิตย์ต่อมาทางผู้ปฏิบัติงานก็ได้นัดกับทางชาวบ้านว่าจะได้เริ่มจัดทำแต่ COVID-19 มารอบนี้ขั้นรุนแรงมากและมีหลายสายพันธุ์จึงได้หยุดพักการทำงานออกไปก่อน  และเฝ้าระวัง COVID-19 อยู่ที่บ้านแต่ทางผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะยังคงประชุมงานกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

          ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู